Untitled  

Ausstattung - Bahnbauten

Bahnhof ''Neuffen'' Bahnhof ''Stockheim'' Bahnhof ''Neufeld'' Bahnhof ''Bergheim'' Bahnsteig ''Posthalde''  
VOLLMER 43510 VOLLMER 3508 FALLER 131270 FALLER B-108  FALLER 120189
Bahnsteig mit Kiosk Lokschuppen, 2-Ständig Güterhalle ''Krimml'' Bahnwärterhaus Befehlsstellwerk ''Ost''  
FALLER B-188 FALLER B-158 POLA 802   Anzahl: 2 FALLER 120130 VOLLMER 45739
Stellwerk ''Mittelstadt'' Stellwerk Stellwerk "Heilbrunn" ( hier "Burgbach" ) aus FALLER Aktions-Set ''Güterverladung''     
FALLER B-120 FALLER 131384 POLA 1010 FALLER 190065